Giới thiệu về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH-CN

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

 
 Địa chỉ:  Cơ Sở 1: Số 202  Đường Trường Chinh, Tp. Quảng Ngãi - Điện thoại - Fax: 0255.3828529
               Cơ sở 2: 160 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi - Điện thoại - Fax: 0255.3822911
Hộp thư công vụ: ttuddvkhcn-skh@quangngai.gov.vn
 
 
1. Giám đốc: Trần Thị Cẩm Vân

- Điện thoại: 0255.3727073

- Di Động: 0914166969

- Hộp thư công vụ: ttcvan-skh@quangngai.gov.vn

- Mail: camvantdc@gmail.com
 

2. Phó Giám đốc: Võ Tín Dũng

- Điện thoại: 0255.3727099

- Di động: 0948191874

- Hộp thư công vụ: vtdung-skh@quangngai.gov.vn
- Mail: votindung@gmail.com
 
 
 
  

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
Chương  I
               VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN    
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập (đơn vị sự nghiệp công lập) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ .
Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Chức năng
Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN); Thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; Thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Thực hiện phân tích, thử nghiệm và các hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham gia xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về thông tin KH&CN, thông tin thống kê khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thực nghiệm, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN tại địa phương; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức theo dõi, đánh giá, tổng kết, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; về hoạt động thực nghiệm, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN; hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền.
3. Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN, thông tin, số liệu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyên mục KH&CN.
4. Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.
5. Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin KH&CN khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản lý cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh; liên kết Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia.
6. Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin KH&CN trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
7. Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin KH&CN; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về KH&CN của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất.
8. Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; Tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phổ biến, công bố kết quả điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN tại địa phương.
9. Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin KH&CN.
10. Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa và triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; Phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, KH&CN, văn hoá... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng.
11. Tổ chức, hướng dẫn, tuyên truyền và thực hiện cung cấp thông tin KH&CN, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; thông tin, truyền thông lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; về cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
12. Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các thành phần trong hệ sinh thái: Quản lý dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương; liên kết với hệ thống dữ liệu quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
13. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, và các dịch vụ khác); Cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ đào tạo tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thẩm định năng lực, hiệu quả hoạt động của vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, huấn luyện viên khởi nghiệp.
14. Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương; Thực hiện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
15. Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị an toàn lao động, an toàn bức xạ và hạt nhân; thử nghiệm, giám định chất lượng mẫu sản phẩm, hàng hóa... trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí nghiệm, thiết bị điện, đo điện trở tiếp đất theo quy định của pháp luật và thực hiện các hoạt động kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
16. Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
17. Tổ chức sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn, phục tráng, cải tạo, phát triển giống, nguồn gen bản địa nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Thực hiện dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi, nấm, chế phẩm vi sinh chức năng,…cho các tổ chức, cá nhân.
18. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới; Xây dựng mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp tại địa phương.
19. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; Sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.
20. Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
21. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở KH&CN; Thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ KH&CN trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.
22. Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ KH&CN, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hằng năm về lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN; lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
23. Liên doanh, liên kết và hợp tác trong lĩnh vực KH&CN, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
24. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản công theo quy định của pháp luật, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và của Sở.
25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở KH&CN giao theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyền hạn
1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động KH&CN theo quy định của pháp luật.
2. Được tự chủ về tài chính theo quy định, chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động sử dụng số người làm việc do cấp có thẩm quyền giao, được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.
3. Tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các cấp. Hợp tác, liên doanh với các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động KH&CN và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực KH&CN; thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
 Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm
a) Ban Giám đốc, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Thay mặt Giám đốc trực tiếp  điều hành, giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc khi đi vắng.
b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của cấp có thẩm quyền.
2. Cơ cấu các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm
a) Phòng Thông tin - Hành chính.
b) Phòng Đo lường - Thử nghiệm.
c) Trại Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ.
Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng; Trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ có Trại trưởng và Phó Trưởng trại. Viêc thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng chuyên môn, Trại Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ do Giám đốc Trung tâm quy định theo Quyết định này và theo quy định của pháp luật.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trại trưởng, Phó Trưởng Trại được thực hiện theo quy định hiện hành.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm phải đảm bảo bố trí số người làm việc theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 5. Biên chế (Số lượng người làm việc)
1. Số lượng người làm việc của Trung tâm bao gồm: viên chức và hợp đồng lao động.
- Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ, được giao hằng năm trên cơ sở vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hợp đồng lao động: Tùy theo tính chất công việc và khả năng tài chính từ nguồn thu dịch vụ, Trung tâm được ký thêm hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao để thực hiện các hoạt động dịch vụ của Trung tâm theo quy định pháp luật.
2. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức và người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn và cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp của viên chức nhà nước theo quy định hiện hành; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, cho thôi việc, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với viên chức và hợp đồng được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 6. Tổ chức thực hiện
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Trung tâm theo Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Căn cứ Quy định này, Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần  sửa đổi, bổ sung về nội dung hoặc thay thế Quy định, Giám đốc Trung tâm phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp của Sở báo cáo, đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.
 
Thông kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây